Regulamin 2023

  1. Komitet turnieju.

Komitet turnieju składa się co najmniej z dwóch osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Przedstawiciel organizatora oraz sędzia Turnieju. O większej liczbie osób wchodzących w skład Komitetu decyduje organizator, który może wskazać dodatkowe osoby.

2. Uprawnieni do gry w turniejach.

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa. W turnieju mogą brać udział gracze, którzy ukończyli 30 rok życia lub kończą w roku 2023. Komitet zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do dopuszczenia do turnieju zawodników, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach w wydaniu na rok bieżący. W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska wydana przez R&A i USGA. Turniej jest na zaproszenia.

3. Tee Startowe.

Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone (lub inne oznaczenia w zależności od pola golfowego odpowiadające przyjętym tee startowym dla Pań jako czerwone i Panów jako żółte).

4. Formaty gry.

Turniej rozgrywany w ciągu dwóch dni turniejowych na 36 dołkach. Format gry –  stroke play netto, stableford netto.

5. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów 

Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty. Stosujemy „Ready Golf”. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy. Kary za złamanie w/w standardów: Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie; Drugie złamanie – jeden punkt karny; Trzecie złamanie – dyskwalifikacja.

6. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 

Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są na stronie www.spaceopen.pl oraz poprzez rejestrację w eaglu na stronie Polskiego Związku Golfa. Zgłoszenie gracza nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju. Opłatę za turniej należy uiścić przelewem na konto, którego numer zostanie podany tylko zaproszonym osobom, z dopiskiem SPACE OPEN, imię i nazwisko. Po zaksięgowaniu opłaty gracz zostanie przeniesiony na listę zakwalifikowanych. Wysokość opłat turniejowych jest różna na różnych polach golfowych i jest podana na stronie www.spaceopen.pl; Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na karcie każdego turnieju na www.pzgolf.pl.; Komitet Turnieju może nie dopuścić gracza do zawodów bez podania przyczyny swojej decyzji. Przelanie opłaty turniejowej przez gracza niezakwalifikowanego nie skutkuje zakwalifikowaniem go, a wpłata zostanie mu zwrócona. 

7. Rezygnacja z udziału w turnieju. 

W przypadku rezygnacji z krajowych turniejów eliminacyjnych SPACE OPEN opłaty będą zwracane w następujący sposób:

– na 8 dni i wcześniej przed jego rozpoczęciem graczowi będzie zwracana cała wniesiona opłata turniejowa. 

– mniej niż 8 dni opłata nie będzie zwracana.

8. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych.
Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 16:00 w Biurze Zawodów, następnie zostanie ona umieszczona na stronie www.spaceopen.pl w eagleu i FB.

9. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe
Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).

10. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry.

Prosimy o nieopóźnianie gry.

11. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

12. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 5.7b)
Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób: Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny. Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary. Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny: Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2). W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny: Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

13. Zdawanie kart wyników.
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

14. Rozstrzyganie remisów.

Rozstrzyga lepszy wynik stableford netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.

15. Nagrody.

Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 700 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin, itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji).

Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.

Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 700 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.

W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 700 GBP musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak aby nie przekroczyć limitu 700 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 700 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. Jeśli zwycięzcy nie będzie, nagroda przechodzi do puli kolejnego turnieju.

Nagrodą główną jest wózek golfowy JuCad o wartości 1000 usd. W każdej kategorii handicapowej zawodnicy mają prawo do dwukrotnego wygrania nagrody głównej w ciągu 5 lat. Ograniczenie ma zastosowanie dla zawodników których wynik przekroczył 80 punktów stableford netto. Zawodnik nagrodzony dwukrotnie będzie mógł zdobyć nagrodę główną po przejściu do niższej kategorii handicapowej, nie dotyczy najniższej grupy handicapowej 0-8. Podatek dochodowy od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16. HCP turniejowy.
W turnieju SPACE OPEN HCP WHS gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP WHS dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

17. Sprzęt elektroniczny
Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru tylko odległości. Jeżeli urządzenie ma dodatkowe funkcje do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.) to użycie takich dodatkowych funkcji będzie naruszenie Reguły 4-3a, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play, a przy ponownym wykroczeniu dyskwalifikacja.

18. Transport.
Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

19. Wózki golfowe elektryczne.
Wózki elektryczne są dozwolone.

20. Turniejowe Grupy handicapowe.

Grupa Handicapowa od 0 do 9,0 – stroke play netto

Grupa Handicapowa od 9,1 do 14,0 – stableford netto

Grupa Handicapowa od 14,1 do 20,0 – stableford netto

Grupa Handicapowa od 20,1 do 28,0 – stableford netto

Grupa Handicapowa od 28,1 do 36,0 – stableford netto

21. Stroke Play Brutto.

Zwycięzca Stroje Play Brutto otrzymuje sportowo puchar SPACE OPEN. Kategoria jest poza turniejem handicapowym. 

22. Piłki oraz kije golfowe.

Piłki oraz kije golfowe używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

23. Caddies.
Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10.3). Caddy musi mieć nie mniej niż 21 lat.

24. Zmiany w Regulaminach Zawodów SPACE OPEN.
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zawodów Turnieju SPACE OPEN przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.spaceopen.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

25. Postanowienia dodatkowe
Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

26. Postanowienia końcowe.
Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju SPACE OPEN oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy. Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne. Wszelkie uwagi uczestników Turnieju SPACE OPEN dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju. Rejestracja na turniej SPACE OPEN oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turnieju SPACE OPEN i akceptuje jego postanowienia.