Regulamin 2020

 

REGULAMIN SPACE OPEN 2020

1. Komitet Turnieju

Komitet Turnieju składa się co najmniej z dwóch osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju oraz Sędzia Główny Turnieju. O większej liczbie osób wchodzących w skład Komitetu decyduje organizator, który może każdorazowo wskazać dodatkowe osoby.

2. Uprawnieni do gry w turniejach 

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa. W turnieju mogą brać udział gracze, którzy ukończyli 30 rok życia lub kończą w roku 2020. Komitet zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do dopuszczenia do turnieju zawodników, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
 2. W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach w wydaniu na rok 2020. W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska wydana przez R&A i USGA.

3. Tee Startowe 

Turniej rozgrywany w ciągu dwóch dni turniejowych na 36 dołkach. Format gry –  stroke play netto, stableford netto.

Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone.

4. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów 

a. Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują,

b. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,

c. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,

d. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe,

e. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,

f. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,

g. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.

h. Kary za złamanie w/w standardów

 • Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
 • Drugie złamanie – jeden punkt karny
 • Trzecie złamanie – dyskwalifikacja

W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie zakazu grania w Space Open.

5. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 

 1. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są na stronie www.spaceopen.pl oraz poprzez rejestrację w eaglu na stronie Polskiego Związku Golfa.
 2. Zgłoszenie gracza nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem do turnieju.
 3. Opłatę za turniej należy uiścić przelewem na konto, którego numer zostanie podany do ogólnej wiadomości, z dopiskiem Space  Open, imię i nazwisko. Po zaksięgowaniu opłaty gracz zostanie przeniesiony na listę zakwalifikowanych.
 4. Wysokość opłat turniejowych jest podana na stronie www.spaceopen.pl oraz na eagle PZGolf.
 5. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na karcie każdego turnieju na www.pzgolf.pl.
 6. Komitet Turnieju może nie dopuścić gracza do zawodów bez podania przyczyny swojej decyzji.
 7. Przelanie opłaty turniejowej przez gracza niezakwalifikowanego nie skutkuje zakwalifikowaniem go, a wpłata zostanie mu zwrócona.
 8. W przypadku rezygnacji z turnieji eliminacyjnych SPACE OPEN oraz SPACE OPEN Ladies opłaty będą zwracane w następujący sposób:

  – na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem graczowi będzie zwracana cała wniesiona opłata turniejowa;
  – w przypadku, gdy gracz rezygnuje z udziału na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju a na jego miejsce znajdzie się gracz z listy rezerwowej mający taki sam rozmiar koszulki golfowej lub bluzy to zwrócona zostanie cała wniesiona opłata turniejowa;
  – w przypadku, gdy gracz rezygnuje z udziału na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju a na jego miejsce znajdzie się gracz z listy rezerwowej mający inny rozmiar koszulki golfowej lub bluzy to zwrócona zostanie opłata po potrąceniu kosztów własnych w wysokości 250 PLN koszulka, 500 PLN bluza;
  – w przypadku, gdy gracz rezygnuje z udziału na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju a na jego miejsce nie znajdzie się inny gracz to opłata turniejowa nie będzie zwracana.
  W przypdaku turnieju SPACE OPEN The Final opłaty będą zwracane w następujący sposób:

  – na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem graczowi będzie zwracana cała wniesiona opłata turniejowa;

  – w przypadku, gdy gracz rezygnuje z udziału na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju a na jego miejsce znajdzie się gracz z listy rezerwowej mający taki sam rozmiar koszulki golfowej lub bluzy to zwrócona zostanie cała wniesiona opłata turniejowa;
  – w przypadku, gdy gracz rezygnuje z udziału na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju a na jego miejsce nie znajdzie się inny gracz lub będzie to gracz mający inny rozmiar koszulki lub bluzy zwrócona zostanie opłata turniejowa w wysokości 50% poniesionej wpłaty.

6. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych

Rejestracja do turnieju, w miarę dostępności miejsc, możliwa jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 12:00 na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Ogłoszenie listy startowej na pierwszy dzień odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 16:00 w Biurze Zawodów, następnie zostanie ona umieszczona na stronie www.spaceopen.pl w eagleu i FB.

7. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
 2. W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
 3. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 4. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).

8. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie: odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.


9. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

10. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 5.7b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2).
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

11. Zdawanie kart wyników

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary .
 3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

12. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

O pierwszym miejscu w klasyfikacji Stroke play netto grupa 0 do 6 we wszystkich turniejach eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach decyduje niższy wynik na ostatnim dołku dogrywki, w przypadku takiego samego wyniku rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.

 1. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) w klasyfikacji Stroke play  rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 2. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca zgodne z „countback”. 
 3. W klasyfikacji stroke play netto 6,1 do 11,0 rozstrzygnie lepszy wynik stroke play netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.
  Stableford netto  rozstrzygnie lepszy wynik stableford netto ostatniej rundy w następującej kolejności: na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował niższy HCP WHS. W ostateczności losowanie.

13. Nagrody 

 1. Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 500 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin, itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji).
 2. Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.
 3. Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 500 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.
 4. W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 500 GBP musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak aby nie przekroczyć limitu 500 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 500 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji na mecz Hiszpania vs. Polska).
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród. Jeśli zwycięzcy nie będzie, nagroda przechodzi do puli kolejnego turnieju.

14. Konkursy dodatkowe

W trakcie cyklu turniejów SPACE OPEN  będą rozgrywane na dołkach wyznaczonych przez komitet turnieju następujące konkursy dodatkowe: Nearest to the Pin oraz Longest Drive. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju połączonej z wręczeniem nagród oraz wypłacenie ubezpieczenia dla podmiotu ubezpieczającego HIO. 

Konkurs Hole in One zostanie rozegrany w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora w trakcie trwania zawodów:

 •  w konkursie mogą startować tylko osoby, które posiadają status amatora
 • maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 108  osób
 • w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee
 • konkurs odbywać się będzie z wyznaczonych tee o czym zawodnicy będą informowani każdorazowo przed turniejem
 • uderzenia zawodników mogą być nagrywane
 • w przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty
 • w przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału
 • dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa.  Podatek dochodowy od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • warunkiem bezwzględnym do otrzymania nagrody HIO jest wypłacenie ubezpieczenia dla podmiotu ubezpieczającego.

15. HCP turniejowy

W turnieju Space Open  HCP WHS gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP WHS dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

16. Sprzęt elektroniczny

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru tylko odległości. Jeżeli urządzenie ma dodatkowe funkcje do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.) to użycie takich dodatkowych funkcji będzie naruszenie Reguły 4-3a, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play, a przy ponownym wykroczeniu dyskwalifikacja.

17. Transport

Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

18. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

19. Grupy handicapowe, klasyfikacja zawodników. 

W turniejach eliminacyjnych-kwalifikacyjnych  Space Open 2020 w skład, których wchodzą turnieje:

– SPACE OPEN First Warsaw G&CC

– SPACE OPEN Toya G&CC

– SPACE OPEN Sobienie Królewskie G&CC

– SPACE OPEN Sand Valley GC

zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP WHS w następujących grupach handicapowych:

 • Grupa Handicapowa od 0 do 8,0 – stroke play netto
 • Grupa Handicapowa od 8,1 do 12,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 12,1 do 16,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 16,1 do 21,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 21,1 do 26,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 26,1 do 30,0 – stableford netto

Bezpośredni awans do turnieju finałowego uzyskują golfiści zajmujący pierwsze dwa miejsca w każdej z grup handicapowych. Golfiści z miejsc 3 z każdej z grup handicapowych wpisywani są na listę rezerwową i mogą zostać zaproszeni do udziału w turnieju finałowym w przypadku wycofania się zawodnika z bezpośrednią kwalifikacją z danej grupy. W przypadku, gdy golfista posiadający już kwalifikację do turnieju Finałowego na kolejnych eliminacjach zajmie miejsce w czołowej dwójce, to awans bezpośredni uzyska osoba z miejsca 3, jeśli takich zawodników z awansem bezpośrednim będzie więcej w danej grupie handicapowej, a osoby z kolejnego miejsca bez awansu bezpośredniego wpisane zostaną na listę rezerwową.

Dwudniowy finał turnieju SPACE OPEN 2020  odbędzie się na polu Rosa Private GC. W turnieju finałowym będzie mogło wystartować maksymalnie 108 golfistek i golfistów z kwalifikacji w tym dzikie karty. O przyznaniu dzikich kart decyduje Komitet Organizacyjny.

Grupy handicapowe w turnieju finałowym:

 • Grupa Handicapowa od 0 do 8,0 – strokeplay netto
 • Grupa Handicapowa od 8,1 do 12,0 – strokeplay netto
 • Grupa Handicapowa od 12,1 do 16,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 16,1 do 21,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 21,1 do 26,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 26,1 do 30,0 – stableford netto

 

W trakcie turniejów zagranicznych SPACE OPEN 2020, w skład których wchodzą turnieje:

– SPACE OPEN Marrakech

– SPACE OPEN Dubai

– SPACE OPEN Dominikana

– SPACE OPEN La Reserva

organizator może utworzyć grupę dodatkową:

 • Grupa Handicapowa od 30,1 do 54,0 – stableford netto

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-2 w każdej z grup handicapowych w turniejach zagranicznych mogą otrzymać zaproszenia do udziału w finale SPACE OPEN 2020.

20Piłki oraz kije golfowe.

Piłki oraz kije golfowe używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

21. Caddies.

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10.3). Caddy musi mieć nie mniej niż 25 lat.

22. Zmiany w Regulaminach Zawodów Space Open.

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zawodów Turnieju Space Open przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.spaceopen.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

23. Postanowienia dodatkowe

 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

24. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju Space Open  oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne.
 3. Wszelkie uwagi uczestników Turnieju Space Open   dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 4. Rejestracja na turniej Space Open   oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turnieju Space Open i akceptuje jego postanowienia.