Regulamin 2017

 Regulamin SPACE OPEN 2017

1. Komitet Turnieju

Komitet Turnieju składa się z trzech osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.

2. Uprawnieni do gry w turniejach 

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
  1. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP PZG na pierwszy dzień turnieju
  2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP przedstawionego najpóźniej w pierwszym dniu turnieju w wersji papierowej do Biura Zawodów.
 2. Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP będą sklasyfikowani wyłącznie w formacie strokeplay brutto..
 3. Limit HCP EGA w turniejach Space Open wynosi 30. Zawodnicy z HCP EGA 30,1-36 mogą brać udział w turniejach Space Open 2017 i będą grać z handicapu GRY dla HCP EGA 30.
 4. Limit wieku: do gry uprawnieni są gracze, którzy ukończyli 20 lat.
 5. Dzikie karty: Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyznania tzw “dzikich kart” uprawniających do udziału w turniejach eliminacyjnych oraz finale SPACE OPEN 2017. (Osoba, które otrzymała od Komitetu Turnieju „dziką kartę” a nie ukończyła 20 lat nie będzie uwzględniana w klasyfikacjach turnieju oraz konkursach dodatkowych jak: hole in one, nearest to the pin oraz longest drive).

3. Reguły i etykieta gry w golfa

Turnieje Space Open 2017 będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 

 1. Zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie www.spaceopen.pl oraz na polach golfowych, na których będzie organizowany turniej.
 2. Opłatę za turniej należy uiścić w klubie golfowym, na którym jest organizowany turniej.
 3. Wysokość opłaty turniejowej jest podana na stronie www.spaceopen.pl indywidualnie do każdego turnieju eliminacyjnego oraz turnieju finałowego.
 4. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie www.spaceopen.pl oraz na karcie każdego turnieju na www.pzgolf.pl .

5. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych

Rejestracja do turnieju jest możliwa do godziny 15:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 15:00. Ogłoszenie listy startowej odbędzie się o godzinie 19:00 w Biurze Zawodów oraz zostanie ona umieszczona na stronie www.spaceopen.pl.

6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku, a w rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 32-1b). W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 2. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie:odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.

 8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 6-8.c.
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

10. Zdawanie kart wyników

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
 3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

11. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 1. O pierwszym miejscu w klasyfikacji Stroke play brutto we wszystkich turniejach eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 2. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 3. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-aequo.
 4. W klasyfikacji stroke play netto i Stableford netto w turniejach eliminacyjnych kolejność na liście ustalana jest w następujący sposób: lepszy wynik ostatniej rundy, lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy, niższy HCP gry.

12. Nagrody 

 1. W turniejach z cyklu Space Open 2017, kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce 1-3 w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. Jeśli zawodnik zajmie drugie lub trzecie miejsce w kategorii stroke play brutto i jednocześnie jest pierwszy w kategorii 0-10 stroke play netto, wygrywa kategorię 0-10 stroke play netto, a jego nagroda z kategorii stroke play brutto automatycznie przechodzi na następną osobę w tej klasyfikacji.
 2. Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 500 GBP, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora)Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the pin, itp. (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji na mecz Hiszpania vs. Polska).
 3. Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane. 
  Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem reguły statusu amatora.
 4. Golfista amator może przyjąć nagrodę o wartości rynkowej przekraczającej 500 GBP lub jej ekwiwalent, włącznie z nagrodą pieniężną, za hole-in-one wykonany podczas rundy golfa. Ważne jest to, że hole-in-one musi być zrobiony podczas rundy golfa i być z nią związany.
 5. W przypadku, gdyby zawodnik w jednym turnieju zdobył nagrody o wartości przewyższającej 500 GBP musi zdecydować o rezygnacji z części nagród tak aby nie przekroczyć limitu 500 GBP. Nagrody, z których zrezygnuje zawodnik przejdą w poczet nagród kolejnego turnieju. Przyjęcie nagród przekraczających limit 500 GBP przez zawodnika amatora wiąże się z utratą statusu amatora i brakiem możliwości uczestnictwa w turniejach organizowanych dla golfistów amatorów (nie dotyczy hole-in-one oraz miejsca w reprezentacji na mecz Hiszpania vs. Polska).

 13. HCP turniejowy

W turniejach z cyklu Space Open 2017 HCP EGA gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

14. Sprzęt elektroniczny

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play.

15. Transport

Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

 16. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

17. Grupy handicapowe, klasyfikacja zawodników, finał. 
.
W cyklu turniejów eliminacyjnych Space Open 2017 zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP EGA w następujących grupach handicapowych:
.
 • Open – strokeplay brutto
 • Grupa Handicapowa do 10,0 – strokeplay netto
 •  Grupa Handicapowa od 10,1 do 15,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 15,1 do 20,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 20,1 do 25 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 25,1 do 30 – stableford netto
Bezpośredni awans do turnieju FINAŁOWEGO uzyskują golfiści zajmujący pierwsze trzy miejsca w każdej z grup handicapowych. Golfiści z miejsc 4 i 5 z każdej z grup handicapowych wpisywani są na listę rezerwową i mogą zostać zaproszeni do udziału w turnieju finałowym w przypadku wycofania się zawodnika z bezpośrednią kwalifikacją z danej grupy. 
W przypadku, gdy golfista posiadający już kwalifikację do turnieju Finałowego na kolejnych eliminacjach zajmie miejsce w czołowej trójce, to awans bezpośredni uzyska osoba z miejsca 4 lub kolejnego, jeśli takich zawodników z awansem bezpośrednim będzie więcej w danej grupie handicapowej, a osoby z dwóch kolejnych miejsc bez awansu bezpośredniego wpisane zostaną na listę rezerwową. 
.
Dwudniowy finał turnieju SPACE OPEN 2017 odbędzie się na polu Sierra Golf Club . W turnieju finałowym będzie mogło wystartować maksymalnie 100 golfistek i golfistów z kwalifikacji + dzikie karty. O przyznaniu dzikich kart decyduje Komitet Organizacyjny. Pierwszych 20 dzikich kart przyznawane będzie golfistom, którzy uczestniczyli w turniejach eliminacyjnych Space Open. 
Nagrodą główną w dwudniowym Space Open Final jest miejsce w 9-osobowej reprezentacji,która weźmie udział w październikowym meczu golfowym Polska vs Hiszpania na polu Lopesan Meloneras Golf na Gran Canaria.
Polskę będą mogli reprezentować pełnoletni zwycięzcy z poszczególnych grup hcp:
.
 • Open – strokeplay brutto
 • Grupa Handicapowa do 10,0 – strokeplay netto
 • Grupa Handicapowa od 10,1 do 15,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 15,1 do 20,0 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 20,1 do 25 – stableford netto
 • Grupa Handicapowa od 25,1 do 30 – stableford netto
W celu zrównoważenia hcp pola i wyrównania szans, graczom spoza Sierra G&C, Komitet Organizacyjny stworzył dodatkowe trzy grupy wyłącznie dla golfistów niebędących członkami pola Sierra GC, na którym odbędzie się finał SPACE OPEN 2017. Pełnoletni zwycięzcy poniższych grup również otrzymają możliwość reprezentowania Polski na Gran Canarii. 
.
 • Open – strokeplay brutto
 • Grupa Handicapowa do 15,0 – strokeplay netto
 • Grupa Handicapowa od 15,1 do 30 – stableford netto
Główną nagrodę – puchar oraz marynarkę SPACE OPEN 2017 otrzyma zwycięzca kategorii open bez podziału na przynależność klubową. W przypadku kiedy najlepszy wynik strokeplay brutto pośród wszystkich graczy osiągnie gracz spoza Sierra Golf Club, zwycięzcą kategorii Open – strokeplay brutto dla graczy spoza Sierra Golf Club zostanie gracz, który osiągnie kolejny wynik strokeplay brutto, oczywiście nie będący członkiem Sierra Golf Club. Za członka klubu Sieera Golf Club uważa się golfistę prowadzącego kartę hcp w Sierra Golf Club.
.

18. Zmiany w Regulaminach Zawodów Space Open 2017

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminów Zawodów poszczególnych Turniejów Space Open 2017 przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.spaceopen.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

19. Postanowienia dodatkowe

 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

20. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Głównego Turniejów Space Open 2017 oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. Wszelkie uwagi uczestników Turniejów Space Open 2017 dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 3. Rejestracja na turniej Space Open 2017 oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Głównym Turniejów Space Open 2017 i akceptuje jego postanowienia.

 

SPACE OPEN – FAIR PLAY 
Fair play (z ang. czysta gra) – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.
Od początku powstania cyklu turniejów SPACE OPEN kładziemy duży nacisk na przestrzeganie zasad Fair Play. 
Zgodnie z definicją dokładamy wszelkich starań aby nasz cykl opierał się właśnie na tych zasadach. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że w ostatnich latach dochodzi do ich naruszania, co bardzo negatywnie wpływa na postrzeganie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest golf. 
Dlatego też, chcemy uczulić wszystkich zawodników biorących udział w turniejach SPACE OPEN, że organizator turniejów będzie kładł szczególny nacisk na przestrzeganie zasad Fair Play a osoby łamiące je będą surowo karane zgodnie z obowiązującymi regulaminami, włącznie z dożywotnim zakazem uczestnictwa w naszym turnieju. 
Jesteśmy jednak pewni, że do takich sytuacji nie dojdzie, ponieważ nasi uczestnicy to prawdziwi sportowcy przestrzegający wszelkich norm i zasad.