Regulamin

Regulamin SPACE OPEN 2016

1. Komitet Turnieju

Komitet Turnieju składa się z trzech osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.

2. Uprawnieni do gry w turniejach 

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
  1. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP PZG na pierwszy dzień turnieju
  2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP przedstawionego najpóźniej w pierwszym dniu turnieju w wersji papierowej do Biura Zawodów.
 2. Zawodnicy nie posiadający aktualnej karty HCP będą grać z handicapu 0.

3. Reguły i etykieta gry w golfa

Turnieje Space Open 2016 będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi 

 1. Zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie www.spaceopen.pl oraz na polach golfowych, na których będzie organizowany turniej.
 2. Opłatę za turniej należy uiścić w klubie golfowym, na którym jest organizowany turniej.
 3. Wysokość opłaty turniejowej jest podana w regulaminie szczegółowym zawodów.
 4. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie www.spaceopen.pl.
 5. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych

Rejestracja do turnieju jest możliwa do godziny 15:00 dnia poprzedzającego turniej. Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 15:00. Ogłoszenie listy startowej odbędzie się o godzinie 19:00 w Biurze Zawodów oraz zostanie ona umieszczona na stronie www.spaceopen.pl.

5. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku, a w rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 32-1b). W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 2. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

6. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie:odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.

 7. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

8. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 6-8.c.
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

9. Zdawanie kart wyników

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych
  i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
 3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

10. CUT

Zastosowany będzie w turniejach eliminacyjnych po pierwszych 18 dołkach i finałowym po pierwszych 36 dołkach w następującej kolejności i sposób:

Turnieje eliminacyjne:

 • Klasyfikacja główna stroke play brutto – najlepszych 18 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja stroke play netto z Handicapem do 10,0 – najlepszych 18 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 10,1 do 20,0 najlepszych 18 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 20,1 do 36 najlepszych 18 wyników + remisy,

Turniej finałowy:

Zawodnicy, którzy uzyskali możliwość gry w finale poprzez udział w 4 z 6 turniejach eliminacyjnych:

 • Klasyfikacja główna stroke play brutto – najlepszych 6 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja stroke play netto z Handicapem do 10,0 – najlepszych 6 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 10,1 do 20,0 najlepszych 12 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 20,1 do 36 najlepszych 12 wyników + remisy,

Zawodnicy, którzy uzyskali możliwość gry w finale poprzez udział w mniej niż 4 turniejach eliminacyjnych:

 • Klasyfikacja główna stroke play brutto – najlepszych 6 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja stroke play netto z Handicapem do 10,0 – najlepszych 6 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 10,1 do 20,0 najlepszych 12 wyników + remisy,
 • Klasyfikacja Stableford netto z Handicapem od 20,1 do 36 najlepszych 12 wyników + remisy,
 • Zawodnik, który uzyska awans do rundy finałowej z klasyfikacji głównej stroke play brutto nie będzie uwzględniany w klasyfikacji stroke play netto. Kwalifikacja przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto z jego grupy Handicapowej.

W przypadku każdego turnieju, Komitet Turnieju ma prawo podjąć decyzję o zmianie liczby osób przechodzących CUT.

Zawodnicy, którzy nie przejdą CUT-a mają możliwość wejść na pole golfowe w dniu finałowym w godzinach wyznaczonych przez Komitet Turnieju i rozegrać rundę towarzyską.

11. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 1. O pierwszym miejscu w klasyfikacji Stroke play brutto we wszystkich turniejach eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym w klasyfikacjach stroke play netto i stableford netto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie
  z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 2. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 3. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez graczy identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca
  ex-equo.
 4. W klasyfikacji stroke play netto i Stableford netto w turniejach eliminacyjnych kolejność na liście ustalana jest w następujący sposób: lepszy wynik ostatniej rundy, lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy, niższy HCP gry.

12. Nagrody

W turniejach z cyklu Space Open 2016, kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto.

 13. HCP turniejowy

W turniejach z cyklu Space Open 2016 HCP gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

14. Sprzęt elektroniczny

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play.

15. Transport

Gracze w turniejach eliminacyjnych mogą korzystać z środków transportu. W turnieju finałowym z środku transportu korzystać mogą zawodnicy urodzeni w 1955 r. lub wcześniej, a osoby urodzone po 1955 r.  tylko po okazaniu orzeczenia lekarskiego Komitetowi Turniejowemu. Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

 16. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że nie naruszają reguły 14-3 opisanej w pkt 15.

17. Zmiany w Regulaminach Zawodów Space Open 2016

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminów Zawodów poszczególnych Turniejów Space Open 2016 przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.spaceopen.pl w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

18. Postanowienia dodatkowe

 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

19. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Głównego Turniejów Space Open 2016 oraz Regulaminów Zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. Wszelkie uwagi uczestników Turniejów Space Open 2016 dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 3. Rejestracja na turniej Space Open 2016 przez osobę pełnoletnią oznacza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem Głównym Turniejów Space Open 2016 i akceptuje jego postanowienia,
  2. zapoznał się z regulaminem szczegółowym danego turnieju z cyklu Turniejów Space Open 2016 i akceptuje jego postanowienia,
 4. Rejestracja na turniej z cyklu Turniejów Space Open 2015 przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej:
  1. zapoznał się z Regulaminem Głównym Turniejów Space Open 2016
   i akceptuje jego postanowienia,
  2. zapoznał się z regulaminem szczegółowym danego turnieju z cyklu Turniejów Space Open 2016 i akceptuje jego postanowienia,
  3. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniego oraz świadomość planów uczestnictwa nieletniego w turniejach Space Open 2016 za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

20. SPACE Open Kraków Valley G&CC

Z powodu odwołania turnieju SPACE Open Kraków Valley G&CC każdemu zawodnikowi zostanie dodany jeden turniej do klasyfikacji multi.